معنی و ترجمه کلمه هم طرفیت به انگلیسی هم طرفیت یعنی چه

هم طرفیت

equipotent

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها