معنی و ترجمه کلمه وابسته به ایمنى شناسى به انگلیسی وابسته به ایمنى شناسى یعنی چه

وابسته به ایمنى شناسى

immunologic

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها