معنی و ترجمه کلمه وابسته به غسل تعمید به انگلیسی وابسته به غسل تعمید یعنی چه

وابسته به غسل تعمید

baptismal


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها