معنی و ترجمه کلمه وابسته به نیروى انحناء و پیچیدگى یا انقباضى که در اثر گردش زمین ایجاد مى شود به انگلیسی وابسته به نیروى انحناء و پیچیدگى یا انقباضى که در اثر گردش زمین ایجاد مى شود یعنی چه

وابسته به نیروى انحناء و پیچیدگى یا انقباضى که در اثر گردش زمین ایجاد مى شود

geostrophic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها