معنی و ترجمه کلمه واقع درجلو کاسه چشم به انگلیسی واقع درجلو کاسه چشم یعنی چه

واقع درجلو کاسه چشم

preorbital

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها