معنی و ترجمه کلمه واقع درعمق اقیانوس به انگلیسی واقع درعمق اقیانوس یعنی چه

واقع درعمق اقیانوس

suboceanic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها