معنی و ترجمه کلمه واقع در پشت زبان به انگلیسی واقع در پشت زبان یعنی چه

واقع در پشت زبان

retrolingual


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها