معنی و ترجمه کلمه پرتاب به انگلیسی پرتاب یعنی چه

پرتاب

detrusion
fling
hurl
jaculation
jet
launghing
pitch
pounce
projection
put
shove
shy
throw
tilt
toss


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها