معنی و ترجمه کلمه پیچیده از چپ براست به انگلیسی پیچیده از چپ براست یعنی چه

پیچیده از چپ براست

sinistrorsal
sinistrorse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها