معنی و ترجمه کلمه چاشنى به انگلیسی چاشنى یعنی چه

چاشنى

amorce
condiment
detonator
dressing
flavor
flavoring
flavour
flavouring
garniture
primer
relish
salmagundi
sauce
seasoning
stuffing

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها