معنی و ترجمه کلمه چگالى سنج به انگلیسی چگالى سنج یعنی چه

چگالى سنج

aerometer
densimeter
densitometer
hydrometer
pycnometer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها