معنی و ترجمه کلمه کارهاى عادى و روزمره به انگلیسی کارهاى عادى و روزمره یعنی چه

کارهاى عادى و روزمره

chore
donkeywork


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها