معنی و ترجمه کلمه کارگر معدن سنگ به انگلیسی کارگر معدن سنگ یعنی چه

کارگر معدن سنگ

quarrier

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها