معنی و ترجمه کلمه کاغذ مسوده به انگلیسی کاغذ مسوده یعنی چه

کاغذ مسوده

scratch paper

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها