معنی و ترجمه کلمه کالسکه پست به انگلیسی کالسکه پست یعنی چه

کالسکه پست

post chaise


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها