معنی و ترجمه کلمه کسى را پیرو عقاید و نظرات استالین کردن به انگلیسی کسى را پیرو عقاید و نظرات استالین کردن یعنی چه

کسى را پیرو عقاید و نظرات استالین کردن

stalinize

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها