معنی و ترجمه کلمه کسى که بازى دیگران را خراب مى کند به انگلیسی کسى که بازى دیگران را خراب مى کند یعنی چه

کسى که بازى دیگران را خراب مى کند

spoilsport

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها