معنی و ترجمه کلمه کسى که با خود حرف مى زند به انگلیسی کسى که با خود حرف مى زند یعنی چه

کسى که با خود حرف مى زند

soliloquist
soliloquizer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها