معنی و ترجمه کلمه کسى که عضو حزبى نیست و در فعالیت هاى آن شرکت نمیکند ولى از آن جانبدارى مى نماید به انگلیسی کسى که عضو حزبى نیست و در فعالیت هاى آن شرکت نمیکند ولى از آن جانبدارى مى نماید یعنی چه

کسى که عضو حزبى نیست و در فعالیت هاى آن شرکت نمیکند ولى از آن جانبدارى مى نماید

fellow traveler

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها