معنی و ترجمه کلمه کسى که وارد انجمن یا دانشکده یا مقامى مى شود به انگلیسی کسى که وارد انجمن یا دانشکده یا مقامى مى شود یعنی چه

کسى که وارد انجمن یا دانشکده یا مقامى مى شود

intrant

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها