معنی و ترجمه کلمه کلنى مرجانى یا استخوان بندى حافظ آن به انگلیسی کلنى مرجانى یا استخوان بندى حافظ آن یعنی چه

کلنى مرجانى یا استخوان بندى حافظ آن

polyzoarium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها