معنی و ترجمه کلمه کوزه به انگلیسی کوزه یعنی چه

کوزه

costrel
cruse
ewer
jug
pitcher
urn

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها