معنی و ترجمه کلمه گازدار کردن به انگلیسی گازدار کردن یعنی چه

گازدار کردن

effervesce
gas

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها