معنی و ترجمه کلمه گردن کلفت به انگلیسی گردن کلفت یعنی چه

گردن کلفت

bully
dumpy
hoodman blind
roughneck
ruffian
stiff necked
stodgy
thug

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها