معنی و ترجمه کلمه گزافه گویى کردن به انگلیسی گزافه گویى کردن یعنی چه

گزافه گویى کردن

exaggerate
hyperbolize
overstate
rodomontade

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها