معنی و ترجمه کلمه گماشته به انگلیسی گماشته یعنی چه

گماشته

agent
appointed
appointee
assignee
batman
commissionaire
orderly
procurator

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها