معنی و ترجمه کلمه گوریدگى به انگلیسی گوریدگى یعنی چه

گوریدگى

ravel
ravelment
snarl
tanglement

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها