معنی و ترجمه کلمه گوشت قسمت پشت بازوى گاو به انگلیسی گوشت قسمت پشت بازوى گاو یعنی چه

گوشت قسمت پشت بازوى گاو

rosette

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها