معنی و ترجمه کلمه گیرنده یا فرستنده امواج در جهت مناسب به انگلیسی گیرنده یا فرستنده امواج در جهت مناسب یعنی چه

گیرنده یا فرستنده امواج در جهت مناسب

omnidirectional

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها