معنی و ترجمه کلمه یخى که از جامد کردن اکسید دو کربن به دست مى آید به انگلیسی یخى که از جامد کردن اکسید دو کربن به دست مى آید یعنی چه

یخى که از جامد کردن اکسید دو کربن به دست مى آید

dry ice

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها