معنی و ترجمه کلمه یک دسته نظامى کمین کرده به انگلیسی یک دسته نظامى کمین کرده یعنی چه

یک دسته نظامى کمین کرده

ambuscade

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها