معنی و ترجمه کلمه یک عده پاسبان یا نظامى که درفواصل معین محلى را احاطه کنند به انگلیسی یک عده پاسبان یا نظامى که درفواصل معین محلى را احاطه کنند یعنی چه

یک عده پاسبان یا نظامى که درفواصل معین محلى را احاطه کنند

cordon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها