معنی و ترجمه کلمه a downward motion به فارسی a downward motion یعنی چه

a downward motion


جنبش رو به پائين

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها