معنی و ترجمه کلمه a penful of ink به فارسی a penful of ink یعنی چه

a penful of ink


يک قلم مرکب ،مرکب بقدريک قلم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها