معنی و ترجمه کلمه a pitcher with a spout به فارسی a pitcher with a spout یعنی چه

a pitcher with a spout


افتابه ،لوله پين ،لوله هين


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها