معنی و ترجمه کلمه a.c. resistance به فارسی a.c. resistance یعنی چه

a.c. resistance


الکترونيک : مقدار مقاومت موثر


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها