معنی و ترجمه کلمه abutment به فارسی abutment یعنی چه

abutment


پايه کنارى پل ،کرانپايه ،پايه کنارى ،تکيه گاه ،نيمپايه ،کنار،طرف ،مرز،حد،(در پل سازى)نيم پايه ،پايه جناحى ،پشت بند ديوار،بست ديوار،نزديکى ،مجاورت ،اتصال
علوم مهندسى : نيم پايه
معمارى : ديوار پشتيبان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها