معنی و ترجمه کلمه accountable supply distribution activity به فارسی accountable supply distribution activity یعنی چه

accountable supply distribution activity


علوم نظامى : سازمان نگهدارى سوابق امادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها