معنی و ترجمه کلمه administrative escort به فارسی administrative escort یعنی چه

administrative escort


ناو اسکورت ادارى ،ناو ادارى( براى فرماندهى ناوگان)
علوم نظامى : ناو ادارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها