معنی و ترجمه کلمه adventure به فارسی adventure یعنی چه

adventure


خطر احتمالى ، : )n.(سرگذشت ،حادثه ،ماجراجويى ،تجارت مخاطره اميز، : )vt.& vi.(در معرض مخاطره گذاشتن ،دستخوش حوادث کردن ،با تهور مبادرت کردن ،دل بدريا زدن ،خود را بمخاطره انداختن
بازرگانى : مخاطره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها