معنی و ترجمه کلمه affluent society به فارسی affluent society یعنی چه

affluent society


جامعه رفاه ،جامعه مرفه
بازرگانى : جامعه مصرفى ،جامعه ثروتمند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها