معنی و ترجمه کلمه afterthought به فارسی afterthought یعنی چه

afterthought


پس انديشه ،فکر کاهل ،چاره انديشى براى کارى پس از کردن ان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها