معنی و ترجمه کلمه ago به فارسی ago یعنی چه

ago


: )adj.& adv.( )=agone(پيش ،قبل( در حالت صفت هميشه دنبال اسم ميايد : )adj.(.)صادر شدن ،پيش رفتن
ورزش : چانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها