معنی و ترجمه کلمه aimed at به فارسی aimed at یعنی چه

aimed at


در جهت ،به سوى ،به سمت
علوم نظامى : در سمت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها