معنی و ترجمه کلمه air foil به فارسی air foil یعنی چه

air foil


علوم نظامى : سطوح ايروديناميک هواپيما پوششهاى قابل انعطاف بدنه هواپيما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها