معنی و ترجمه کلمه analyse به فارسی analyse یعنی چه

analyse


تجزيه کردن ،تحليل کردن ،(مج ).موشکافى کردن ،جداکردن ،جزئيات را مطالعه کردن ،پاره پاره کردن ،تشريح کردن ،(ش ).با تجزيه ازمايش کردن ،فرگشايى کرد ن

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها