معنی و ترجمه کلمه ancillary equipment به فارسی ancillary equipment یعنی چه

ancillary equipment


peripheral equipment،وسيله جانبى ،تجهيزات جانبى
علوم مهندسى : تجهيزات اضافى
کامپيوتر : تجهيزات پيرامونى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها