معنی و ترجمه کلمه anomalous trichromatism به فارسی anomalous trichromatism یعنی چه

anomalous trichromatism


روانشناسى : نابهنجارى سه رنگ بينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها