معنی و ترجمه کلمه answer به فارسی answer یعنی چه

answer


پاسخ( معمولا "به تهديد)، : )vt.(پاسخ دادن ،جواب دادن ،از عهده برامدن ،ضمانت کردن ،دفاع کردن( از)،جوابگو شدن ،بکار امدن ،بکاررفتن ،بدرد خوردن ،مطابق بودن( با)،جواب احتياج را دادن : )n.( جواب ،پاسخ ،دفاع
ورزش : پاسخ

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها