معنی و ترجمه کلمه application به فارسی application یعنی چه

application


برنامه کاربردى ،تقاضاى کار،به کار گماردن استخدام کردن ،به کار بردن ،اعمال ،درخواست نامه ،پشت کار،استعمال ،کاربرد،استفاده
علوم مهندسى : کاربرد
کامپيوتر : استفاده
عمران : موارد استعمال
معمارى : کاربرد
قانون ـ فقه : عرضحال
روانشناسى : درخواست
بازرگانى : فرم تقاضا،درخواست
علوم نظامى : اجرا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها